Jak informuje GUS ratownicy medyczni znaleźli się w grupie najgorzej wynagradzanych specjalistów.

Badanie realizowane jest co dwa lata. Jak informuje GUS w październiku 2016 r. specjaliści (do których zaliczają się ratownicy medyczni) przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 22,9% wyższe od średniego. Najniższe wynagrodzenie uzyskały „średnie” grupy zawodowe: obok pielęgniarek i położnych znaleźli się takze specjaliści ratownictwa medycznego - 4022,42 zł. 

W sektorze publicznym średnie zarobki ratowników wyniosły 4061,48 zł, zaś w sektorze prywatnym 2858,90 zł.

POROZUMIENIE Z MZ

Ratownicy podpisali z MZ porozumienie zakładające wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia niezależnie od formy zatrudnienia - wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu - o 400 zł brutto od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. tj. do 800 zł miesięcznie brutto dla:

- ratowników medycznych, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

- dyspozytorów medycznych;

- pielęgniarek systemu, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, którzy są podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, niezależnie od formy zatrudnienia.

Ponadto w drodze Porozumienia z 18 lipca 2017 r. ustalony został średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratowników medycznych zatrudnionych poza zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami medycznymi, w wysokości analogicznej do opisanej powyżej.

Niestety, część pracodawców nie wywiązało się z postanowień porozumienia.

Ratownicy medyczni spotkali się z ministrem Łukaszem Szumowskim. Minister zlecił NFZ analizę zatrudnienia ratowników medycznych poza PRM mającą na celu wyliczenie kosztów wynikających z wypłaty dodatku wg. porozumienia na podstawie odrębnego rozporządzenia MZ lub zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa NFZ. 


Źródło: GUS/Medexpress.pl