Na Ratunek wydanie nr 4/2019
Na Ratunek wydanie nr 4/2019

Ostatnio, próbując ustalić numer telefonu do rodziny pacjenta, usiłowałem dodzwonić się do lokalnej dyspozytorni − niełatwo. Ostatecznie dodzwoniłem się, żeby po sprawdzeniu dowiedzieć się, że po 2 dniach leżenia pacjenta w SOR zlecenie zniknęło i numer wzywającego jest już nie do sprawdzenia. Przy okazji tego kontaktu zaczęło mnie poważnie trapić pytanie: dlaczego w jednych miejscach za obrażanie dyspozytorów przez telefon czy znieważanie członków ZRM jest sprawa sądowa z urzędu, a w innych nawet nie podejmuje się czynności. Niby wszyscy w  trakcie wykonywania czynności mamy ochronę prawną. Ciekawe, co jeszcze musi się zdarzyć, żeby podobna ochrona zaistniała dla nas po wykonanych czynnościach (tj. w miejscach, gdzie podobno powinniśmy odpocząć). Czy doczekamy się obligatoryjnego takiego działania? W serwisach znalazłem wiadomość o planowanym złagodzeniu przepisu o 5-letnim stażu pracy dla kierowników ZRM-ów, co pokazuje, jak niewielkie rezerwy mamy w systemie, sprawa zaczyna dotyczyć też uprawnień kierowców (kat. C  mile widziana) − o fanaberiach typu obecność lekarza w karetce już nie wspominam. Ważne, że system działa, tylko ludzi brak na każdym stanowisku, a pacjenci mają coraz bardziej skomplikowane problemy, których ZRM nie rozwiąże. Ciekawe, że z większości badań wynika, że konieczność szkolenia personelu medycznego oraz społeczeństwa we wzajemnych relacjach i postępowaniu pro publico bono jest powszechnie znana. Personalnie jakoś nie odczuwam tej presji, a po ostatnio odbytym certyfi kowanym kursie znów ostro widzę powszechność niewiedzy i omijania podstawowych istotnych elementów, z których składa się nasze wspólne bezpieczeństwo. W numerze m.in.: świeże spostrzeżenia dotyczące kołnierza ortopedycznego. Wniosek: trzeba racjonalizacji użycia sprzętu i leków – na razie większość kolegów i leki, i sprzęt używa, bo... jest taka możliwość, bo zalecają leczyć ból (dam narkotyk...), oby adekwatnie − jak ze wszystkim. W numerze zamieszczamy kompendium postępowania w NZK. Pytanie nr 1: jak zachowasz się w realnej sytuacji w zespole dwu- lub trzyosobowym? Pytanie nr 2: czy wszyscy znają i umieją zastosować wytyczne, i powtarzane przeze mnie od lat pytanie nr 3: kto sprawdził te umiejętności i jak je weryfi kował, czy na pewno jesteśmy samodzielni w podejmowaniu decyzji, a może wymagamy pomocy innego zespołu – tylko czy oni znają wytyczne? Zapraszam do lektury

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

KNOW-HOW

Buddy system – koleżeńska pierwsza pomoc psychologiczna w PRM

W artykule przybliżono dobrą praktykę w zakresie wsparcia psychologicznego stosowaną w służbach w innych krajach, ale też intuicyjnie przez każdego, kto ma wrodzony dar empatii. Wsparcie psychologiczne nie jest kompetencją wymagającą wykształcenia psychologicznego − może być stosowane przez członków załóg i personel SOR, zanim dotrze pomoc wykwalifikowanego psychologa lub jeżeli sytuacja nie będzie w ogóle wymagała bardziej zaawansowanych działań psychologicznych niż te, które może podjąć pracownik PRM przeszkolony w zakresie wsparcia psychologicznego.

WIEDZA W PRAKTYCE

Pacjent w stanie nagłego zatrzymania krążenia

Właściwe postępowanie personelu medycznego w stanie nagłego zatrzymania krążenia zależy przede wszystkim od wzajemnej współpracy. W tego typu sytuacjach liczy się czas, który może mieć wpływ na brak możliwości powrotu spontanicznego krążenia. Dlatego zarówno zorganizowanie fazy przedszpitalnej w Zespole Ratownictwa Medycznego, jak i wstępna diagnostyka w szpitalnym oddziale ratunkowym z pomocą specjalistów poszczególnych dziedzin będą decydować o dalszym życiu pacjenta i jego jakości. Celami artykułu są przedstawienie roli zespołu pielęgniarsko-ratowniczego w stanie nagłego zatrzymania krążenia oraz opis postępowania z pacjentem.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako istotny element krajowego systemu ratunkowego Stan wiedzy studentów kierunku lekarskiego

Celem artykułu jest zbadanie poziomu wiedzy studentów kierunku lekarskiego na temat podstawowych informacji dotyczących Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz procedur związanych z jego funkcjonowaniem

DOPMED – „System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi w Polsce” – jako kluczowe źródło szybkiego reagowania na niepożądane skutki ich używania

W związku z rosnącą liczbą zatruć dopalaczami i trudnościami w ich oznaczaniu opracowano program badawczy „System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi (NSP) w Polsce” (projekt DOPMED). W artykule omówiono wyniki badania kwestionariuszowego 50 pacjentów hospitalizowanych z podejrzeniem zatrucia NSP. Uzyskane dane posłużą pogłębieniu wiedzy na temat szkodliwości NSP i wynikającego z nich zagrożenia dla zdrowia społeczeństwa.

Zadławienie – co wiemy na ten temat? Czy mamy nowe rozwiązania?

Zadławienie jest jedną z głównych przyczyn przypadkowej śmierci na świecie. W dużej mierze dotyczy to małych dzieci, gdzie odsetek ten jest bardzo duży. Powszechnie posiadamy wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy w tym zakresie, aczkolwiek często manewry uderzeń między łopatkami oraz uciśnięć nadbrzusza są nieskutecznie i prowadzą do poważnych powikłań medycznych. Wydaje się, że skutecznym i bezpiecznym sposobem jest użycie urządzenia o nazwie LifeVac.

Analiza zasadności rutynowego zakładania kołnierza ortopedycznego pacjentom po urazach

Uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym niesie ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań w postaci: zaburzenia funkcji motorycznych i sensorycznych, wstrząsu neurogennego, zaburzeń oddychania, a nawet zatrzymania oddechu. W praktyce zespołów ratownictwa medycznego szczególną uwagę przywiązuje się do unieruchomienia kręgosłupa szyjnego u poszkodowanych po urazach. Założenie kołnierza ortopedycznego jest elementem unieruchomienia stanowiącym jedną z najczęściej wykonywanych procedur zapobiegających wtórnym urazom rdzenia kręgowego. Procedura ta ma jednak pewne ograniczenia, pojawiają się również dowody naukowe wskazujące na niekorzystne skutki wynikające z jego stosowania. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność selektywnego i racjonalnego zakładania kołnierza ortopedycznego.

Szybka ścieżka transplantologiczna – czy ratownik medyczny może uratować więcej niż jedno życie?

Transplantologia jest szybko rozwijającą się dziedziną, której potrzeby wciąż pozostają niezaspokojone. Odpowiedzią na dużą liczbę oczekujących biorców jest ścisła współpraca pomiędzy jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne a chirurgią transplantacyjną. Wczesna detekcja potencjalnych dawców, już na etapie przedszpitalnym, stanowi maksymalizację oczekiwanego efektu, jakim jest ratowanie ludzkiego życia.

WARTO WIEDZIEĆ

Hipoglikemia w ciąży

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 37-letniej kobiety w 17. tygodniu ciąży, u której wystąpiła znaczna hipoglikemia w godzinach porannych. Opisano postępowanie przedszpitalne oraz efekty krótkoterminowe czynności podjętych na miejscu zdarzenia.

Stany nagłe w praktyce zawodowej lekarzy stomatologów oraz lekarzy rodzinnych. Wybrane aspekty prawne

Zespoły Ratownictwa Medycznego w przypadku nagłego zagrożenia życia często interweniują także w przychodniach POZ czy w poradniach/klinikach stomatologicznych. W artykule omówiono aspekty prawne związane z wystąpieniem stanu nagłego w placówkach medycznych, które nie są na co dzień przystosowane do udzielania pomocy w przypadku np. nagłego zatrzymania krążenia. Warto wiedzieć, w jaki sposób lekarz stomatolog lub lekarz rodzinny może zwiększyć szanse pacjenta na przeżycie.

Rokowanie krótkoterminowe pacjentów zgłaszających się na SOR

W ciągu 4 miesięcy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przyjęto 10 986 pacjentów, stopień pilności odnotowano u 10 643 pacjentów, w tym 322 pacjentom przydzielono kolor czerwony, 2911 – żółty, 6448 –zielony, a 952 – niebieski. Śmiertelność 7-dniowa w badanej grupie wynosiła 1,5%, a 30-dniowa – 3%.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij