Na Ratunek wydanie nr 3/2018
Na Ratunek wydanie nr 3/2018

Mamy trudne czasy... Zmiany na rynku pracy przyniosły nowe propozycje dla osób związanych z medycyną, a w szczególności z ratownictwem. Mam czasem wrażenie, że gdzieś to już słyszałem − jakimś dalekim echem odbijają się propozycje sprzed ok. 10-15 lat, które dostawali koledzy. Obecnie te i inne propozycje są coraz głośniejsze, a widmo Brexitu może nieco studzi tylko jeden z kierunków emigracji zarobkowej. W tym rozżalonym kontekście patrzę na dyspozytorów medycznych „wbijanych” w tryby systemu SWD, zastraszanych przez nadużywających systemu PRM lekarzy oraz osoby funkcyjne. Czasem zabawnie słyszę, jak wysłana na miejsce policja spisuje notatkę o strażakach, którzy za głośno wodę pompowali... Chyba poważnie rozmijamy się z rzeczywistymi potrzebami, bo skoro wszystkim wszytko wolno, a wysyłane służby nie mają narzędzi, żeby ostudzić emocje i roszczenia, to może trzeba sobie zadać klasyczne pytanie, „jak żyć i ... jak pracować”. Dawno temu jeden z starych, porządnych rzemieślników opowiadał mi, że w sumie chodzi tylko o godne warunki pracy i szacunek. Od siebie mogę tylko dodać: przy braku tych warunków nawet pieniądze nie powstrzymają przed zmianą pracy… W tym nieco złowrogim nastroju z przyjemnością przeczytałem artykuły z bieżącego numeru. Moją uwagę zwróciły artykuły o obrzęku naczynioruchowym (str. 8) i o wstrząsie anafilaktycznym (s. 18). Dwie różniące się jednostki i krańcowo inne leczenie − niestety już kilku pacjentów nie zdążyło dotrwać do prawidłowej diagnozy. Cieszy mnie załączony opis leczenia bólu i postępowania w myśl zasad terapii bólu (s. 24). Doczekaliśmy się kompendium postępowania z pacjentem urazowym (s. 35). Myślę, że w końcu wyrównamy wiedzę u tych, co dawno na kursach nie bywali, ale to nie zastępuje stałego ćwiczenia i poddawania się kontroli i ocenie, jaką niosą m. in certyfikowane kursy. Może czas i poćwiczyć, i poczytać...
Przyjemnej lektury

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

KNOW-HOW

Ostry obrzęk naczynioruchowy – postępowanie w stanach nagłych

Ostry obrzęk naczynioruchowy jest stosunkowo częstym stanem nagłym. Jeśli obejmuje krtań, gardło lub jamę ustną, może być przyczyną zgonu z powodu zamknięcia dróg oddechowych. Kluczowe znaczenie w postępowaniu mają szybka wstępna ocena stanu chorego i włączenie odpowiedniego leczenia. Niezwykle istotna w tym aspekcie jest wiedza o chorobach rzadkich, takich jak wrodzony obrzęk naczynioruchowy manifestujący się napadami obrzęku naczynioruchowego oraz o dostępnym celowanym leczeniu, które może zapobiec zejściu śmiertelnemu.

karta

Algorytm postepowania doraźnego w obrzęku naczynioruchowym

WIEDZA W PRAKTYCE

Postępowanie w przypadku wstrząsu anafilaktycznego

Definicja wstrząsu anafilaktycznego jest pochodną kilku zjawisk. To potencjalnie zagrażająca życiu, ciężka, uogólniona lub systemowa reakcja nadwrażliwości. Jej mechanizm opiera się na niewystarczającym przepływie krwi na poziomie kapilar. Wskutek tego dochodzi do niedoboru zaopatrzenia tkanek w substancje odżywcze i tlen. Główną przyczyną wstrząsu anafilaktycznego są reakcje alergiczne na takie czynniki, jak: pokarmy, leki, alergeny wziewne, pokarmy oraz białka podawane pozajelitowo (hormony, krew, preparaty krwiopochodne). Pierwsze objawy anafilaksji objawiają się już od kilku do kilkudziesięciu minut od kontaktu z bodźcem wyzwalającym. W sytuacji gdy alergenem jest pokarm, reakcja może ujawnić się do kilku godzin od posiłku. Objawy są gwałtowne, ich szczyt przypada zwykle do 30 minut od wystąpienia pierwszych symptomów.

Analgetyki w podstawowym zespole ratownictwa medycznego

Ostry ból to częsty zarówno bezpośredni powód wezwań zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), jak i objaw towarzyszący, z którym każdy członek ZRM powinien potrafić sobie poradzić. Każdy cierpiący pacjent powinien zostać odpowiednio zabezpieczony farmakologicznie. Do implementacji skutecznej terapii przeciwbólowej potrzebna jest szczegółowa wiedza na temat bólu, m.in.: jego rozpoznanie, ustalenie pochodzenia, natężenie oraz leczenie. Dobrze zebrany wywiad oraz przeprowadzenie oceny nasilenia bólu z wykorzystaniem powszechnie uznanych skal pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii z konkretnego szczebla drabiny analgetycznej. Autorzy w niniejszym artykule mają na celu wyjaśnienie potrzeby skutecznego rozpoznawania bólu, stosowania skal jego oceny oraz wdrażania farmakoterapii przeciwbólowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Zabezpieczenie kręgosłupa zgodnie z nowymi wytycznymi ITLS

Ciężkie urazy są chorobami ściśle zależnymi od upływającego czasu, ponieważ wynik leczenia jest determinowany okresem od wystąpienia urazu do definitywnego zaopatrzenia w szpitalu. Aby właściwie działać na miejscu zdarzenia, niezwykle ważne jest opanowanie umiejętności oceny oraz postępowania w przypadku pacjentów z ciężkimi obrażeniami ciała. Badanie ITLS skupia się na najszybszych i najskuteczniejszych metodach badania urazowego. Celem artykułu jest podsumowanie najważniejszych informacji zawartych w ósmym wydaniu podręcznika ITLS.

Udar mózgu − postępowanie przedszpitalne

Udar mózgu jest nagłym stanem zagrażającym życiu, który objawia się ogniskowymi lub uogólnionymi zaburzeniami czynności mózgu, utrzymującymi się dłużej niż 24 godziny i wymagającymi bezwzględnej hospitalizacji. Obecnie na świecie udar mózgu jest trzecią najczęściej występującą przyczyną zgonów u ludzi dorosłych. Kluczową rzeczą jest rozpoznanie objawów sugerujących udar mózgu i jak najszybszy transport pacjenta do ośrodka specjalistycznego w celu leczenia. Najlepsze efekty terapeutyczne daje zastosowanie specjalistycznego leczenia w ciągu pierwszych 90 min od wystąpienia objawów, dlatego w przypadku pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu liczy się każda minuta.

ANALIZA PRZYPADKU

Pęknięcie macicy – stan nagły w położnictwie

W pracy przedstawiono przypadek 37-letniej kobiety w 32. tygodniu ciąży, u której zdiagnozowano pęknięcie macicy. Opisano postępowanie przedszpitalne u pacjentki z podejrzeniem pęknięcia macicy i objawami wstrząsu.

WARTO WIEDZIEĆ

Aktualizacja stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej

W celu ujednolicenia postępowania terapeutycznego u pacjentów ze STEMI po wstępnej diagnozie i telekonsultacji z kardiologiem, jeśli nie ma przeciwwskazań, DAPT powinno być inicjowane (ASA 300 mg, tikagrelor 180 mg). Rutynowe rozpoczęcie przedszpitalnej DAPT (ASA 300 mg, tikagrelor 180 mg) jest wskazane u pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem NSTE-ACS, u których wstępna ocena wskazuje na pilną potrzebę leczenia inwazyjnego. System teletransmisji i telekonsultacji powinien być podstawą tworzenia regionalnych sieci umożliwiających szybkie i skuteczne leczenie reperfuzyjne pacjentów z ACS. W obliczu braku jednoznacznych danych należy indywidualizować leczenie przeciwbólowe u chorych z ACS stosowane w trakcie transportu do szpitala. Z uwagi na potencjalne interakcje z doustnymi lekami przeciwpłytkowymi należy zachowywać ostrożność w przypadku stosowania morfiny.

Możliwości diagnostyczne i lecznicze ratowników medycznych oraz pielęgniarek w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Obecne regulacje prawne uwzględniają uprawnienia ratowników medycznych i pielęgniarek m.in. w zakresie działań diagnostycznych i leczniczych. Czynności z tego zakresu wykonywane samodzielnie przez ratowników medycznych i pielęgniarki w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) mogą znaleźć zastosowanie do usprawnienia procesu przyjęć pacjentów. Jest to szczególnie istotne ze względu na problem niewydolności tych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, wynikający m.in. z przepełnienia pacjentami niebędącymi w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Proponowane rozwiązanie dotyczy wykonywania w ramach triage’u dodatkowych czynności diagnostycznych w oparciu o analizator parametrów krytycznych oraz wstępnej farmakoterapii. Dotyczyłoby to grupy chorych, którzy na podstawie priorytetu nadanego w ramach triage’u przez ratowników medycznych lub pielęgniarki zgłaszają się do SOR-u z powodów niewymagających rozszerzonej specjalistycznej diagnostyki. Tę najliczniejszą grupę stanowią pacjenci z priorytetem 4 – zielonym – określonym według systemu Emergency Severity Index (ESI). Wykonywanie dodatkowych czynności diagnostycznych i leczniczych w ramach triage’u nie generowałoby zagrożeń zdrowotnych dla pacjentów, a umożliwiłoby wykorzystanie potencjału kadry medycznej SOR-u w celu poprawy organizacji funkcjonowania tych jednostek. W obecnych realiach formalno-prawnych możliwość wprowadzenia proponowanych rozwiązań okazuje się jednak jedynie pozorna.

„Złota godzina” w wypadkach drogowych

Pojęcie „złotej godziny” określa czas, w jakim pacjent będący w stanie zagrożenia życia powinien otrzymać specjalistyczną pomoc. Poszkodowani w wypadkach z udziałem dużej energii kinetycznej są narażeni na powstanie ciężkich obrażeń. Jednocześnie znaczne uszkodzenie pojazdów może skutkować uwięzieniem rannych. Systemy ratownictwa na całym świecie starają się usprawnić techniki ewakuacji w celu skrócenia czasu potrzebnego do wydobycia ofiar z rozbitych pojazdów, który jest niepokojąco długi. Opóźnienie w wydostaniu pacjenta z pojazdu może skutkować nie tylko pogarszaniem stanu poszkodowanego, ale również niekorzystnie wpływa na służby udzielające pomocy. Celem artykułu jest przybliżenie metody wydostawania poszkodowanych z pojazdu dzięki rozciągnięciu konstrukcji pojazdu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij