Na Ratunek wydanie nr 6/2017
Na Ratunek wydanie nr 6/2017

Temat numer: Analiza interwencji ZRM do urazów termicznych

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

ANALIZA PRZYPADKU

Postępowanie z pacjentem z nagłym zatrzymaniem krążenia spowodowanym licznymi obrażeniami ciała

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS) są jednym z lepiej opisanych algorytmów w medycynie. Publikacje Wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji od kilku lat regulują i standaryzują postępowanie w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Należy pamiętać o tym, że mimo znajomości i stosowania aktualnych standardów prowadzenie ALS w każdym przypadku wygląda inaczej. Można postawić tezę, że nie ma dwóch identycznych zatrzymań krążenia. Spowodowane jest to indywidualnymi obciążeniami pacjenta oraz główną przyczyną NZK. W niniejszym artykule autor zwraca uwagę na rolę uniwersalnego algorytmu ALS oraz potencjalnie odwracalne przyczyny NZK u dorosłych, ponadto została poddana analizie akcja ratunkowa prowadzona u mężczyzny z NZK spowodowanym licznymi obrażeniami ciała.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Porównanie skuteczności wybranych typów laryngoskopów w celu intubacji pacjenta w warunkach resuscytacji krążeniowo-oddechowej Badanie symulacyjne

Celem pracy było porównanie czasu intubacji, skuteczności intubacji oraz stopnia uwidocznienia krtani w przypadku intubacji osoby dorosłej z wykorzystaniem laryngoskopu z łopatką Macintosha, laryngoskopu TruView EVO2 oraz rurki intubacyjnej wideo ETView SL w warunkach symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej przez pielęgniarki

KNOW-HOW

Analiza interwencji ZRM do urazów termicznych (oparzeń) w latach 2014-2016 na przykładzie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Celem pracy jest analiza retrospektywna wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w latach 2014-2016 do urazów termicznych. Analiza obejmuje charakterystykę badanej populacji, godzin doznania urazu termicznego oraz zastosowanych medycznych czynności ratunkowych.

Oparzenie

Zalecenie postępowania z pacjentem oparzonym w opiece przedszpitalnej przez zespoły ratownictwa medycznego

WARTO WIEDZIEĆ

Ratowniku, świeć przykładem – wpływ wyboru materiału odblaskowego na bezpieczeństwo

Sam fakt posiadania materiału odblaskowego na odzieży jeszcze nie znaczy, że jesteśmy widoczni w warunkach o ograniczonej widoczności. Często materiały te są bardzo słabej jakości. Na rynku polskim dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów materiałów odblaskowych w kolorze srebrnym, mających odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Aby dokonać trafnego wyboru odblasków, trzeba mieć odpowiednią wiedzę. Zawarte w tym artykule informacje wskazują, czym kierować się przy wyborze materiału odblaskowego.

WIEDZA W PRAKTYCE

Stosowanie stymulacji przezskórnej w leczeniu pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia – aktualne zalecenia i dalsze perspektywy

Asystolia u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) może być pierwotna, kiedy jest wynikiem choroby elektrycznej lub objawem braku czynności elektrycznej umierającego serca. W pierwszym przypadku skutecznym sposobem pomocy może być stymulacja serca. W pracy przedstawiono aktualne wskazania do stosowania stymulacji przezskórnej oraz przeprowadzono teoretyczne rozważania nad zastosowaniem w przyszłości tejże metody u pacjentów ze wszczepionym stymulatorem serca.

Wczesna opieka poresuscytacyjna w zespole ratownictwa medycznego

U poszkodowanego po nagłym zatrzymaniu krążenia dochodzi do szeregu zmian patologicznych związanych zarówno z samym zatrzymaniem krążenia, jak i z następującą reperfuzją tkanek i narządów. Właściwe postępowanie z poszkodowanym, w tym wykonanie pełnego badania po uzyskaniu powrotu spontanicznego krążenia i wprowadzenie odpowiednich procedur i farmakoterapii już w fazie przedszpitalnej, zwiększa szanse na szybki powrót do zdrowia i zminimalizowanie niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.

Bezdech senny a wypadki komunikacyjne

Nadmierna senność dzienna, zaburzenia koncentracji oraz zmęczenie są częstymi przyczynami wypadków drogowych. Nadmierna senność jest jednym z objawów obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), który oprócz zaburzeń jakości snu przyczynia się też do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych oraz zaburzeń psychicznych. Wiele państw wprowadza zmiany w Kodeksie drogowym, zamieszczając w nim zapis o obowiązkowym badaniu kierowców w kierunku OBS przed wydaniem prawa jazdy. Podkreślana jest wartość badań przesiewowych w wykrywaniu zwiększonego ryzyka tego zaburzenia (Skala Senności Epworth, STOP- -BANG). Rozpowszechnianie wiedzy o istnieniu i konsekwencjach zdrowotnych nieleczonego OBS mają na celu zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych oraz poprawę jakości życia osób dotkniętych chorobą.

Aktualna klasyfikacja napadów padaczkowych oraz wytyczne postępowania w stanie padaczkowym

Padaczka to grupa zaburzeń neurologicznych, które wynikają z nieprawidłowej czynności bioelektrycznej mózgu. Padaczka może mieć charakter idiopatyczny lub wtórny. W 2017 roku Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa wprowadziła aktualną klasyfikację napadów padaczkowych, według której napady padaczkowe dzieli się na: napady o początku ogniskowym bez zaburzeń przytomności lub z zaburzeniami przytomności, w tym o początku ruchowym lub nieruchowym, napady ogniskowe przechodzące w obustronny napad toniczno-kloniczny oraz na napady o początku uogólnionym, ruchowe i nieruchowe (napad nieświadomości), a także na napady o nieznanym początku i niesklasyfikowane.

PRAWO RATOWNIKA

Zgłaszanie niepożądanych zdarzeń lekowych przez ratowników medycznych

Niepożądane zdarzenia lekowe są częstą przyczyną interwencji zespołów ratownictwa medycznego. Incydent dotyczący wystąpienia niepożądanego zdarzenia lekowego może wystąpić również w trakcie prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Ratownik medyczny ma obowiązek zgłoszenia wystąpienia ciężkich działań niepożądanych leku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Świadomość tego obowiązku nie jest jednak wystarczająco rozpowszechniona wśród ratowników. W artykule zdefiniowane zostaną rodzaje niepożądanych zdarzeń lekowych i ich znaczenie dla praktyki Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także procedury zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych w środowisku ratowników medycznych wykonana została analiza problematyki niepożądanych działań lekowych w praktyce zespołów ratownictwa medycznego.

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych w świetle nowego rozporządzenia

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego. Od 11 października 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Celem artykułu jest przedstawienie nowych regulacji prawnych dotyczących doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

WYDARZENIA

Kopernik 2017

17-19 listopada w Łodzi odbyła się jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej KOPERNIK 2017.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij