Na Ratunek wydanie nr 2/2013
Na Ratunek wydanie nr 2/2013

Sztuka interpretacji zapisu EKG – kompendium ratownika medycznego. Od tej umiejętności zależą możliwość podjęcia trafnych decyzji terapeutycznych i właściwe postępowanie terapeutyczne. Kompendium zawiera najważniejsze informacje i przykłady pomagające zrozumieć obraz pracy serca w zapisie EKG i nauczyć się jego oceny. Medyczny transport lotniczy wymaga innych standardów monitorowania pacjenta i stanowi duże wyzwanie.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

ANALIZA PRZYPADKU

Niemożliwe, czyli medycyna to nie matematyka

W medycynie nie ma rzeczy niemożliwych. Ratownicy medyczni podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych mogą mieć do czynienia z objawami i rozpoznaniami nietypowymi, wykraczającymi poza ogólnie przyjęte wytyczne i standardy. Ważne, żeby ich wiedza i elastyczność pozwoliły szybko reagować i podejmować właściwe decyzje terapeutyczne.

WIEDZA W PRAKTYCE

Odma zagrażająca życiu

Upadek z niedużej wysokości może spowodować powstanie stanu zagrożenia życia – odmy płuc. Patologia ta wymaga szybkiego rozpoznania i interwencji medycznej. Rolą zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych jest udzielenie profesjonalnej pomocy w takiej sytuacji.

Eksplozja ładunku wybuchowego

Urazy powybuchowe oraz powstałe wówczas obrażenia stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnych systemów ratownictwa medycznego. Osoby niosące pomoc medyczną w tego typu zdarzeniach spotykają się z dużą rzeszą pacjentów z bardzo ciężkimi obrażeniami ciała.

Jak leczyć odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia (4H, 4T)?

Zatrzymanie krążenia zawsze ma przyczynę. Naszym zadaniem jest znalezienie tej przyczyny i jej leczenie. Znamy 8 potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia. Ratownik medyczny nie wszystkie może leczyć.

Duszność okiem (i uchem) ratownika medycznego – cz. II

Duszność może być objawem wielu chorób, nie tylko układu oddechowego, ale także układu krążenia. Od dokładnego badania i prawidłowo postawionego przez ratownika medycznego rozpoznania zależy właściwie wdrożone postępowanie terapeutyczne, dzięki któremu możliwe jest zapobiegnięcie niewydolności oddechowej i nagłemu zatrzymaniu krążenia.

KNOW-HOW

EKG – kompendium ratownika medycznego. Cz. I

Sztuka interpretacji EKG jest jedną z podstawowych umiejętności, którą ratownik medyczny powinien doskonale opanować. Od słusznego i trafnego rozpoznania zależą podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych i profesjonalne postępowanie. Kompendium EKG ratownika medycznego zawiera najważniejsze informacje i przykłady pomagające zrozumieć obraz pracy serca w zapisie EKG i nauczyć się jego oceny.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Monitorowanie w transporcie lotniczym

Jednym z kluczowych elementów opieki nad pacjentem w czasie transportu jest jego właściwe monitorowanie. Na podstawie zgromadzonych danych dbamy o bezpieczeństwo chorego w czasie lotu, podejmujemy decyzje kliniczne dotyczące wyboru optymalnej terapii oraz miejsca docelowego (najbliższy szpital czy centrum urazowe). Monitorowanie pacjenta w transporcie lotniczym znacznie różni się od monitorowania w oddziałach klinicznych, a także, w mniejszym stopniu od pracy w pogotowiu naziemnym. Medyczny transport lotniczy charakteryzuje się występowaniem wielu czynników,które muszą podlegać ciągłej analizie. Poniżej postaramy się omówić większość zagadnień związanych z tymi problemami.

Wkłucie doszpikowe w praktyce ratownika medycznego

Dostęp doszpikowy uzyskiwany przez ratowników medycznych za pomocą zestawu B.I.G. jest jedynym alternatywnym dla dojścia dożylnego. Duża liczba prowadzonych badań i obserwacji pomogła utwierdzić w przekonaniu, że ta droga podaży leków i płynów jest całkowicie bezpieczna i niejednokrotnie szybsza niż dożylna.

PRAWO RATOWNIKA

Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna w ratownictwie medycznym

Zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu, a prawo do zdrowia należy do katalogu podstawowych praw człowieka. Realizacja tego prawa w zakresie gwarantującym bezpieczeństwo zdrowotne obywateli musi być wspierana skuteczną polityką zdrowotną państwa. Ważnym dokumentem, który niewątpliwie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, jest podpisana 21 grudnia 2011 r. umowa ramowa między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. Umowa ta umożliwi zarówno niemieckim, jak i polskim ratownikom medycznym wykonywanie działań ratowniczych na terytorium drugiego kraju, przyczyniając się przez to do odczuwalnej poprawy jakości opieki w zakresie ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski i Niemiec.

WYDARZENIA

I Wojny Symulacyjne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij