Na Ratunek wydanie nr 6/2013
Na Ratunek wydanie nr 6/2013

Szpitalny Oddział Ratunkowy – możliwości doskonalenia zawodowego personelu medycznego – temat wydania. W numerze: wyposażenie ambulansu ratunkowego, wybrane stany zagrożenia życia w endokrynologii, zatrucia dekstrometorfanem oraz konsekwencje pracy zmianowej ratownika medycznego. Polecamy: rozpoznanie i prognozowanie w skażeniach chemicznych, biologicznych i radiacyjnych.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

ANALIZA PRZYPADKU

To dla „eSki”, czyli walczymy z systemem

W obecnym monopolistycznym systemie dyspozytorzy medyczni nie są w stanie na bieżąco kontrolować statusu wezwania i dysponować zespołu najbliższego miejscu zdarzenia. Często dysponują zespoły podstawowe bardzo daleko do zbyt „błahych” wezwań, określanych mianem „nie dla eSki”.

Po co algorytmy?

Urazy kości udowej wskutek potknięcia i upadku w doświadczeniu zespołów ratownictwa medycznego występują najczęściej u osób starszych, których dotyczy problem osteoporozy. Analiza przypadku 41-letniego mężczyzny, pracownika magazynu, wykazuje, że problem może również dotyczyć osób młodych, pod warunkiem zadziałania odpowiednio wysokiej energii kinetycznej. Towarzyszyć temu mogą inne obrażenia wynikające z mechanizmu urazu. W takich przypadkach istotne jest postępowanie zgodnie z obowiązującymi algorytmami.

WIEDZA W PRAKTYCE

Drogi oddechowe – cz. III Trudne drogi oddechowe i trudna intubacja

Zapewnienie drożności dróg oddechowych to jedno z podstawowych zadań ratownika medycznego. Drożne drogi oddechowe umożliwiają skuteczną wentylację i zachowanie funkcji układu krążenia. Istnieje wiele metod bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, których ratownik medyczny nie może podjąć ze względu na ograniczenia prawne. To również zawęża mu możliwość radzenia sobie z trudnymi drogami oddechowymi.

Wybrane stany zagrożenia życia w endokrynologii

Stany zagrożenia życia wynikające z zaburzeń endokrynologicznych innych niż hipoglikemia są rzadkim powodem interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego i przyjęć do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Niemniej jednak personel zatrudniony w jednostkach systemu powinien posiadać wiedzę, która pozwala na szybką diagnozę i leczenie zagrażających życiu zaburzeń.

Zatrucia dekstrometorfanem – nowa moda wśród młodzieży

Stosowanie wysokich, toksycznych dawek dekstrometorfanu jest dla młodych ludzi coraz częstszym sposobem uzyskania działania odurzającego stosunkowo niskim kosztem finansowym. Stąd w pracy ZRM konieczna jest wiedza dotycząca charakterystycznych objawów zatrucia oraz postępowania na miejscu zdarzenia.

Rozpoznanie i prognozowanie w skażeniach chemicznych, biologicznych i radiacyjnych

Artykuł przybliża Czytelnikowi problematykę broni masowego rażenia, w tym broni biologicznej, chemicznej i promieniotwórczej. Wskazano główne źródła skażeń i omówiono podstawowe sposoby służące rozpoznaniu potencjalnych skażeń.

TECHNIKA W RATOWNICTWIE

Wyposażenie ambulansu ratunkowego

Właściwa (logiczna i praktyczna) organizacja wyposażenia ambulansu pozwala sprawnie i bezbłędnie działać w sytuacji zagrożenia życia.

PRAWO RATOWNIKA

Prawa pacjenta w Polsce

Pod pojęciem praw pacjenta rozumie się przepisy normujące szczególne stosunki panujące pomiędzy osobą lub instytucją udzielającą świadczeń zdrowotnych a osobą korzystającą z usług medycznych (1). Istniejące definicje praw pacjenta, jakkolwiek odwołują się do specyficznej relacji pacjent – medyk, rozpatrywane mogą być w dwóch płaszczyznach: doktrynalnej (podmiotowej) oraz przedmiotowej – zgodnej z założeniami Światowej Organizacji Zdrowia (2). W znaczeniu podmiotowym prawa te postrzegane są jako uszczegółowienie obywatelskich praw człowieka (3), zaś w kontekście przedmiotowym winny być traktowane jako normy stanowiące o tym, czego pacjent może oczekiwać od władzy publicznej oraz instytucji i podmiotów leczniczych (4). W aspekcie negatywnym podstawowym celem koncepcji praw pacjenta jest ochrona autonomii jednostki przed ingerencją ze strony osób trzecich, zaś w aspekcie pozytywnym – prawo żądania realizacji gwarantowanych przez prawo uprawnień i przywilejów (5).

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Szpitalny Oddział Ratunkowy – możliwości doskonalenia zawodowego personelu medycznego

Artykuł ma na celu ocenę potrzeby oraz możliwości doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz pielęgniarek w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Publikacja ta ma charakter głosu w dyskusji związanej z kwestiami kształcenia ustawicznego ratowników medycznych i pielęgniarek.

Konsekwencje pracy zmianowej ratownika medycznego

Praca w systemie ratownictwa medycznego to praca w szczególnych warunkach. Praca w nocy niesie za sobą pewne zagrożenia wskutek rozregulowania zegara biologicznego. Do głównych zagrożeń można zaliczyć: choroby serca, nadciśnienie, zaburzenia psychiczne, zaburzenia układu pokarmowego.

Konieczność systematycznej wymiany a opcje finansowania ambulansów

Karetki to niezbędne wyposażenie pogotowia ratunkowego. Posiadają je także szpitale, które mają obowiązek zapewnienia transportu sanitarnego swoim pacjentom własnymi środkami transportu albo na podstawie umów podpisanych z innymi podmiotami leczniczymi realizującymi taki transport.

WYDARZENIA

Ratownictwo medyczne a bezpieczeństwo obywateli

„Kopernik 2013”

Pozoracja zdarzenia masowego w Nysie

Nowoczesny system wczesnej diagnostyki zawałów serca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij